Toetuste taotluste esitamise tähtajad:

Metsa uuendamise toetus 2.detsember 2020
Inventeerimisetoetus 16. detsember 2020
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine);
Natura metsa toetus


Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.
Metsa uuendamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 2.detsember 2020

NB! Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist!

Toetatavad tegevused ja määrad:
-metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
-metsamaapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
-metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta;

Andmed toetuse taotlemiseks palume esitada metsaühistule hiljemalt 20.novembriks 2020!

Oluline teada:Metsa inventeerimise toetus

Taotluse saab esitada ainult läbi metsaühistu!

Taotluse esitamise tähtaeg on 16.detsember 2020 a.

Andmed ootame ühistusse aadressile merje@vardi.ee hiljemalt 10.detsembriks.
Hiljem saabunud või muule aadressile saadetud andmed ei pruugi taotlusesse jõuda.

Toetuse taotlemise tingimused:
- Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist;
- Toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva;
- Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal;
- Toetust võib taotleda ainult metsaühistu. Erametsaomanikul tuleb toetuse saamiseks liituda metsaühistuga;
- Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.
Arveid ja maksekorraldusi esitama ei pea.

Toetuse taotlemiseks vajalikud andmed on katastrinumber ja taotleja nimi.
Metsamaa hektareid ei ole enam tarvis esitada, need võetakse automaatselt metsaregistrist.


Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

Taotlusvoor on selleks aastaks lõppenud.

Toetuse taotlemiseks vajalik info palun saata ühistusse aadressile merje@vardi.ee
Hiljem saadetud andmed ei pruugi taotlusesse jõuda!

Toetatavad tegevused:

Põhitingimused toetuse küsimiseks:

Natura metsa toetus

Järgmine võimalus taotlust esitada on 2021 aastal
NB!Taotlusi saab esitada vaid läbi e-PRIA

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetuse määrad:
sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas;
piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas.
Summat võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Füüsilistel isikutel peetakse hüvitiselt kinni tulumaks.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale ja taotluse peab esitama igal aastal uuesti.